Say hello to Doks 👋

Posted in News by Pantasio ‐ 15 min read  Published on: April 25, 2023 ‐ Last Edited on: April 27, 2023

Say hello to Doks 👋

Introducing Doks, a Hugo theme helping sample link you build modern documentation websites that are secure, fast, and SEO-ready — by default.

#[derive(Debug)]
pub enum State {
  Start,
  Transient,
  Closed,
}

impl From<&'a str> for State {
  fn from(s: &'a str) -> Self {
    match s {
      "start" => State::Start,
      "closed" => State::Closed,
      _ => unreachable!(),
    }
  }
}
Ardruino or Rasberry Pi
/*
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 
 This example code is in the public domain.
 */

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);   
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);        // wait for a second
}

📂 Quan trọng: Chỉ có dịp này mới được nghỉ 🤧🥬

Có một sự thật hiển nhiên là vào các dịp lễ thì bố mẹ, con cái mới được nghỉ nên cả nhà mới được đi chơi. Ngày thường thì có khi bố được nghỉ nhưng mẹ và con không sẵn sàng, và ngược lại. Các bạn độc thân, gia đình chưa có con hoặc gia đình có con cái lớn thì không phụ thuộc lịch này.